Sityog Institute of Technology, Aurangabad, Bihar
Sityog Institute of Technology, Aurangabad, Bihar
sit sit sit sit sit
Sityog Institute of Technology, Aurangabad, Bihar
 • Apply Now
 • Affiliations & Approvals

 • Aryabhatta

  CSAB

  CSAB

  Aryabhatta

Faculty Details (CSE Deptt.)

  • Mr. Saroj Ranjan (Head Of Department, B.Tech.)
  • Mr. Vivek Kumar
  • Mr. Pradeep Kumar
  • Mr. Suman Kumar Mishra
  • Mr. Santosh Kumar Chauhan
  • Mr. Avinash Kumar
  • Mr. Pankaj Singh
  • Mr. Shailesh Kumar
  • Ms. Shreya Shankar
  • Ms. Jyoti Kumari
  • Mr. Niraj Kumar
Sityog Institute of Technology, Aurangabad, Bihar
Sityog Institute of Technology, Aurangabad, Bihar

You are visitor :saraswati chandra